Disciplinska komisija

Kontrolu rada javnih izvršitelja u okviru svoje nadležnosti vrši Komora.

Komora vrši kontrolu po službenoj dužnosti, najmanje jedanput godišnje.

Komora može da izvrši uvid u spise i finansijske knjige javnih izvršitelja; raspolaganje uskladištenim stvarima; priznanice za naplaćene iznose na ime nagrade i naknade izvršitelja, kao i da preduzme sve druge radnje u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Ako se utvrdi nepravilnost u radu javnog izvršitelja, protiv njega će se preduzeti mjere propisane ovim zakonom.

Izvještaj o izvršenoj kontroli Komora dostavlja Ministarstvu.

Način vršenja kontrole rada javnih izvršitelja utvrđuje Skupština Komore.

Disciplinska odgovornost javnog izvršitelja

Javni izvršitelj disciplinski odgovara za disciplinske povrede koje u obavljanju izvršiteljske djelatnosti učini svojom krivicom (u daljem tekstu: disciplinske povrede), propisane ovim zakonom.

Disciplinske povrede mogu biti lakše, teže i najteže.

Lakše disciplinske povrede su ako javni izvršitelj:

1) ne postupa u skladu sa propisom iz člana 9 Zakona o javnim izvršiteljima;

2) tri puta uzastopno neopravdano izostane sa sjednice organa Komore čiji je član;

3) nedolično se ponaša prema drugim javnim izvršiteljima, zaposlenima kod javnog izvršitelja i zaposlenima u organima Komore;

4) nedolično se ponaša na javnom mjestu ili u javnim aktivnostima (javni nastupi i dr.) ili nanosi štetu ugledu Komore i profesije javnog izvršitelja;

5) nedolično se ponaša prema strankama, drugim licima i organima koji vrše nadzor nad radom javnih izvršitelja.

Teže disciplinske povrede su ako javni izvršitelj:

1) preduzme radnju u predmetu u kojem bi morao biti izuzet;

2) se reklamira putem sredstava javnog informisanja, bilborda i dr;

3) očigledno ili grubo zloupotrebljava, odnosno prekorači ovlašćenja utvrđena ovim zakonom;

4) ne postupa u skladu sa odlukama nadležnih organa;

5) onemogućava vršenje nadzora u skladu sa ovim zakonom;

6) iznosi povjerljive informacije iz izvršnog predmeta do kojih je došao u vršenju izvršiteljske djelatnosti;

7) ne poštuje dnevni raspored iz člana 5a stav 4 Zakona o javnim izvršiteljima;

8) dolazi na posao u napitom stanju, opija se tokom rada ili koristi opojne droge;

9) ponovi lakšu disciplinsku povredu u toku jedne godine;

10) neuredno vodi finansijske knjige, upisnike i druge evidencije tako što u njima netačno prikazuje ili propušta da prikaže podatke koje po zakonu ili drugim propisima mora prikazati;

11) neopravdano odbije da uzme predmet u rad;

12) ne obavlja poslove vršioca dužnosti javnog izvršitelja do imenovanja drugog javnog izvršitelja;

13) ne plaća članarinu Komori u skladu sa aktom Komore;

14) bez opravdanog razloga ne učestvuje u obaveznom stručnom usavršavanju organizovanom od strane Komore i Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu;

15) ne dostavlja ili dostavlja neuredne izvještaje o radu na zahtjev nadležnih organa.

Najteže disciplinske povrede su ako javni izvršitelj:

1) suprotno Tarifi o nagradama i naknadama troškova za rad javnih izvršitelja obračunava ili traži veću ili manju nagradu;

2) tokom javne prodaje ili drugog postupka koji sprovodi kao javni izvršitelj kupi za sebe ili svoje srodnike stvar koja se prodaje ili kupi potraživanja ili druga prava;

3) nestručno i nesavjesno vrši izvršiteljsku djelatnost;

4) zastupa stranku ili profesionalno vrši drugu djelatnost koja je nespojiva sa vršenjem poslova javnog izvršitelja iz čl. 2 i 3 Zakona o javnim izvršiteljima;

5) poslove javnog izvršitelja vrši za vrijeme za koje je rješenjem privremeno udaljen u skladu sa članom 62 Zakona o javnim izvršiteljima;

6) nezakonito raspolaže sredstvima sa računa iz člana 41 stav 1 al. 1 i 2 Zakona o javnim izvršiteljima.

Javni izvršitelj nestručno i nesavjesno vrši izvršiteljsku djelatnost ako u jednoj godini, bez opravdanog razloga ne donese rješenje o izvršenju u 10% predmeta ili ne postupi u zakonskim rokovima, odnosno ima najmanje 20 % ukinutih rješenja donijetih na osnovu izvršene isprave, odnosno najmanje 40% ukinutih rješenja donijetih na osnovu vjerodostojne isprave, kao i najmanje 30% predmeta u kojim je usvojen zahtjev za otklanjanje nepravilnosti u postupku sprovođenja izvršenja.

Odgovornost za krivično djelo ili prekršaj ne isključuje disciplinsku odgovornost javnog izvršitelja.

Disciplinske mjere

Disciplinske mjere za lakše disciplinske povrede su:

1) opomena;

2) novčana kazna koja se izriče za jedan mjesec, u iznosu od jedne prosječne mjesečne zarade sudije osnovnog suda isplaćene u mjesecu u kojem je mjera izrečena.

Disciplinska mjera za teže disciplinske povrede je novčana kazna u iznosu do 24 prosječne mjesečne zarade sudije osnovnog suda, isplaćene u mjesecu u kojem je mjera izrečena.

Disciplinska mjera za najteže disciplinske povrede je razrješenje.

Ako je izvršenjem disciplinske povrede javni izvršitelj stekao imovinsku korist, dužan je da vrati iznos stečene koristi.

Disciplinska komisija

Postupak utvrđivanja disciplinske odgovornosti javnog izvršitelja za lakše i teže disciplinske povrede vodi i odluku donosi prvostepena disciplinska komisija.

Prvostepena disciplinska komisija ima tri člana koje imenuje ministar, i to jednog člana iz reda predstavnika osnovnog suda kojeg predlaže Sudski savjet, jednog člana iz reda predstavnika državnog tužilaštva kojeg predlaže Tužilački savjet i jednog, člana iz reda javnih izvršitelja koga predlaže Komora. Predsjednik prvostepene disciplinske komisije je član komisije iz reda predstavnika osnovnog suda. 

Predsjednik i članovi prvostepene disciplinske komisije imaju zamjenike.

Protiv odluke prvostepene disciplinske komisije može se izjaviti prigovor drugostepenoj disciplinskoj komisiji, u roku od osam dana od dana prijema odluke, preko prvostepene disciplinske komisije.

Drugostepena disciplinska komisija ima tri člana koje imenuje ministar i to jednog člana iz reda predstavnika Vrhovnog suda Crne Gore kojeg predlaže Sudski savjet, jednog člana iz reda predstavnika Specijalnog državnog tužilaštva kojeg predlaže Tužilački savjet i jednog člana iz reda javnih izvršitelja koga predlaže Komora. Predsjednik drugostepene disciplinske komisije je član komisije iz reda predstavnika Vrhovnog suda.

O prigovoru drugostepena disciplinska komisija odlučuje u roku od 30 dana. 

Protiv odluke drugostepene disciplinske komisije može se pokrenuti upravni spor, koji je hitan.

Članovi Prvostepene disciplinske komisije:

1. Ivana Becić, sudija Osnovnog suda u Podgorici - član; Tamara Šuković, sudija Osnovnog suda u Podgorici - zamjenik;

2. Miroslav Turković, državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici - član; Snežana Šišević, državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici - zamjenik;

3. Darko Rajković, javni izvršitelj sa službenim sjedištem u Budvi - član; Vasilije Mićović, javni izvršitelj sa službenim sjedištem u Podgorici - zamjenik; 

Ivana Becić, sudija Osnovnog suda u Podgorici - predsjednik Prvostepene disciplinske komisije.

Članovi Drugostepene disciplinske komisije:

1. Branimir Femić, sudija Vrhovnog suda Crne Gore - član; Nataša Božović, sudija Vrhovnog suda Crne Gore - zamjenik;

2. Lidija Mitrović, specijalna tužiteljka u Specijalnom državnom tužilaštvu - član; Nataša Bošković, specijalna tužiteljka u Specijalnom državnom tužilaštvu - zamjenik;

3. Ivan Petrović, javni izvršitelj sa službenim sjedištem u Podgorici - član; Vladan Batak, javni izvršitelj sa službenim sjedištem u Kolašinu - zamjenik;

Branimir Femić, sudija Vrhovnog suda Crne Gore - predsjednik Drugostepene disciplinske komisije.

Pokretanje disciplinskog postupka

Predlog za pokretanje disciplinskog postupka mogu podnijeti Ministarstvo i predsjednik Komore, po sopstvenoj inicijativi, kao i po pritužbi i inicijativi stranaka u postupku, njihovih zastupnika i punomoćnika. Predlog po pritužbi i inicijativi stranaka može podnijeti i predsjednik suda za čije područje je javni izvršitelj imenovan.

 

 

Info

Ovdje možete pronaći imenik Javnih izvršitelja Crne Gore. Detaljnije...

Ovdje možete preuzeti uredbu o terifi javnih izvršitelja. Detaljnije...

Poslednje novosti

Kontakt

  • Add: Ulica Moskovska 28 A. Podgorica Crna Gora
  • Tel: +382 (0) 20 240 306
  • Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Vi ste ovdje: Home Komora Disciplinska komisija