Izvršenje

Izvršenje se određuje na osnovu izvršne ili vjerodostojne isprave.

Izvršne isprave su:

  1. izvršna sudska odluka i sudsko poravnanje;
  2. Odluka i poravnanje koji su kao izvršne isprave propisane posebnim zakonom;
  3. Ugovor o hipoteci, odnosno založna izjava sačinjena saglasno propisima kojima se uređuje hipoteka;
  4. Notarski akt koji predstavlja izvršnu ispravu u skladu sa zakonom i strani notarski akt ako sadrži sve elemente neophodne za izvršenje, u skladu sa zakonom i smatra se izvršnom ispravom u zemlji porijekla;
  5. Druga isprava koja je zakonom određena kao izvršna isprava.

Vjerodostojna isprava je:

1) mjenica i ček;
2) obveznica i druga hartija od vrijednosti izdata u seriji, koje imaocu daju pravo na isplatu nominalne vrijednosti;
3) faktura (račun) sa otpremnicom ili drugim pisanim dokazom da je izvršni dužnik obaviješten o nastaloj obavezi;
4) izvodi iz poslovnih knjiga za izvršene komunalne usluge, usluge električne energije, telefonske i druge slične usluge;
5) bankarska garancija;
6) akreditiv;
7) ovjerena izjava izvršnog dužnika kojom ovlašćuje banku da sa njegovog transakcionog računa (u daljem tekstu: račun) izvrši prenos novčanih sredstava na račun izvršnog povjerioca;
8) obračun kamata sa dokazima o osnovu dospjelosti i visini potraživanja;
9) ovjerena privremena ili okončana situacija u vezi sa izvršenim građevinskim radovima;
10) izvod otvorenih stavki potpisan i ovjeren od strane izvršnog povjerioca i izvršnog dužnika.
 
Vjerodostojna isprava je podobna za izvršenje ako su u njoj naznačeni izvršni povjerilac i izvršni dužnik, predmet, vrsta, obim i rok ispunjenja obaveze.
Kad se iz vjerodostojne isprave ne vidi dospjelost potraživanja, izvršenje se određuje ako je izvršni povjerilac podnio pisani dokaz da je izvršnog dužnika pozvao da ispuni dospjelu obavezu u ostavljenom roku.

 

Sredstva i predmeti izvršenja

Sredstva izvršenja su izvršne radnje kojima se po zakonu potraživanje prinudno ostvaruje.
Sredstva izvršenja radi ostvarivanja novčanog potraživanja su: prodaja pokretnih stvari, prodaja nepokretnosti, prenos novčanog potraživanja, prenos potraživanja za predaju pokretnih stvari ili nepokretnosti, unovčavanje drugih imovinskih prava, prenos sredstava koja se vode na računu kod banke, prodaja akcija i prodaja udjela u privrednim društvima.
Predmeti izvršenja su stvari i prava na kojima se po zakonu može sprovesti izvršenje radi ostvarivanja potraživanja.
Predmeti izvršenja ne mogu biti stvari van prometa, kao ni druge stvari koje su zakonom izuzete od izvršenja.
Predmeti izvršenja ne mogu biti objekti, oružje i oprema namijenjeni odbrani i bezbjednosti države.

Pokretanje postupka

Postupak izvršenja pokreće se predlogom izvršnog povjerioca, a postupak obezbjeđenja predlogom predlagača obezbjeđenja.U predlogu za izvršenje moraju biti naznačeni: izvršni povjerilac i izvršni dužnik, izvršna isprava, obaveza izvršnog dužnika, sredstvo i predmet izvršenja, kao i drugi podaci koji su potrebni za sprovođenje izvršenja.
Predlog za izvršenje na osnovu vjerodostojne isprave mora da sadrži i zahtjev da se obaveže izvršni dužnik da u roku od osam dana, a u mjeničnim i čekovnim sporovima u roku od tri dana po dostavi rješenja, namiri
potraživanje zajedno sa odmjerenim troškovima.
Predlog za izvršenje koji se podnosi javnom izvršitelju, na osnovu izvršne ili vjerodostojne isprave, sadrži elemente iz stava 1 ovog člana, pri čemu ne moraju biti naznačeni sredstva i predmeti izvršenja.
Pokretne stvari na kojima je predloženo izvršenje ne moraju biti bliže navedene u predlogu za izvršenje.

 

Info

Ovdje možete pronaći imenik Javnih izvršitelja Crne Gore. Detaljnije...

Ovdje možete preuzeti uredbu o terifi javnih izvršitelja. Detaljnije...

Poslednje novosti

Kontakt

  • Add: Ulica Moskovska 28 A. Podgorica Crna Gora
  • Tel: +382 (0) 20 240 306
  • Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Vi ste ovdje: Home Javni izvršitelj Izvršenje